Bos Hrv Срп Eng   
КЛАСИФИКАЦИЈА ДЈЕЛАТНОСТИ
 ШифраОпис
AПOЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБОЛОВ
BВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА
CПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
DПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
EСНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ; КАНАЛИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ДЈЕЛАТНОСТИ САНАЦИЈЕ (РЕМЕДИЈАЦИЈЕ) ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
FГРАЂЕВИНАРСТВО
GТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
HСАОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ
IДЈЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА СМЈЕШТАЈА, ПРИПРЕМЕ И ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНЕ; ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО
JИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
KФИНАНСИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ДЈЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА
LПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА
MСТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
NАДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
OЈАВНА УПРАВА И ОДБРАНА; ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
PОБРАЗОВАЊЕ
QДЈЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА
RУМЈЕТНОСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА
SОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
TДЈЕЛАТНОСТИ ДОМАЋИНСТАВА КАО ПОСЛОДАВАЦА; ДЈЕЛАТНОСТИ ДОМАЋИНСТАВА КОЈА ПРОИЗВОДЕ РАЗЛИЧИТУ РОБУ И ОБАВЉАЈУ РАЗЛИЧИТЕ УСЛУГЕ ЗА СОПСТВЕНУ УПОТРЕБУ
UДЈЕЛАТНОСТИ ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНА