Bos Hrv Срп Eng   
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗАНИМАЊА КЗБИХ-08
 ШифраОпис
0VOJNA ZANIMANJA
1RUKOVODIOCI/MENADŽERI/
2STRUČNJACI
3TEHNIČARI I STRUČNI SARADNICI
4UREDSKI SLUŽBENICI I SRODNA ZANIMANJA
5USLUŽNA ZANIMANJA I PRODAVAČI
6POLJOPRIVREDNICI, ŠUMARI, RIBARI
7ZANIMANJA ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN RADA
8RUKOVAOCI I MONTAŽERI MAŠINA I POSTROJENJIMA
9JEDNOSTAVNA ZANIMANJA

 
Упутство за употребу е-претраживача за КЗБИХ-08

Намјена
Е-претраживач КЗБИХ-08 је помоћ за лакше и једноставније кориштење Класификације занимања (КЗБИХ-08), утврђене Одлуком о увођењу и примјени класификације занимања (Сл.гласник БиХ, бр. 100/10). КЗБИХ-08 се користи за разврставање послова односно занимања у скупине занимања према КЗБИХ-08 у службеним односно административним збиркама података, у статистичким истраживањима и статистичким регистрима, чиме се обезбјеђују конзистентни подаци за статистичко, аналитичко и научно праћење структуре занимања активног становништва, као и потраживања за послом.

Функционисање
Кориштењем е-претраживача КЗБИХ-08 можете (конкретном послу, радном мјесту или занимању, којег желите шифрирати по КЗБИХ-08), одредити шифру и занимање претражити на два начина:

• претраживањем према кључним ријечима,
• претраживањем према структури КЗБИХ-08.

1. У оквир е-претраживача упишете захтјеване податке (претрага према кључним ријечима) или исте изаберете из понуђеног сета (претрага по структури). За приказ резултата кликнете на гумб »тражи«.

2. Е-претраживач КЗБИХ-08 ће под условима претраживања приказати одговарајуће јединице из Шифарског пописа КЗБИХ-08 са припадајућом 4-цифарском шифром по КЗБИХ-08.

3. Од свих понуђених резултата (назив јединице са шифром), одлучите се за ону, која се најбоље подудара с конкретним послом, радним мјестом или занимањем, којег шифрирате. Резултате можете разврстати по абецеди односно по падајућем/растућем низу једноставним кликом на поље “Назив посла, радног мјеста, занимања“ или по шифрама кликом на „КЗБИХ-08“.

4. При коначној оцјени о релевантности 4-цифарске шифре КЗБИХ-08 помоћ ће вам пружити и опис скупина занимања, који садржи кратак опис типичних послова и задатака, карактеристичних за поједину скупину занимања. До описа скупина занимања приступате једноставним кликом на поједину шифру КЗБИХ-08.

За испис свих јединица у Шифарском попису занимања са припадајућим КЗБИХ-08 шифрама, кликнете само на гумб „тражи“ и то без претходног уношења или бирања било каквог податка (ријечи).

Са кликом на »Извоз« можете резултате претраге (називе јединица и припадајуће шифре) такође пренијети на свој рачунар у .цсв формату.

Садржај и карактеристике
Е-претраживач приказује јединице из Шифарског пописа КЗБИХ-08 - то су називи односно називи послова, радних мјеста, занимања, синоними те називи из страних језика, ако се исто користи у радном окружењу. Свака јединица је у попису разврстана у одговарајућу скупину занимања према КЗБИХ-08 односно има одређену 4-цифарску шифру према КЗБИХ-08.

Ограничења
Е-претраживач КЗБИХ-08 приказује тренутни број назива послова, радних мјеста или занимања, која ће се постепено допуњавати и ажурирати, чиме ће се повећати могућност, да се непосредно са претрагом према кључним ријечима одреди КЗБИХ-08 шифра конкретном поједином послу, радном мјесту или занимању. Потребно је нагласити, да намјена е-претраживача није, да постане свеобухватан попис радних мјеста, послова односно занимања, него само, да што учинковитије припомогне лакшој и једноставнијој употреби КЗБИХ-08.

Помоћ
Ако кориштењем е-претраживача КЗБИХ-08 нисте могли одредити скупине занимања према КЗБИХ-08 односно ако требате додатну помоћ, питања са кратким описом проблема насловите на е-наслов Агенције за статистику БиХ: kzbih@bhas.ba
У питању односно у кратком опису проблема наведите:

• назив односно име посла, радног мјеста или занимања, којем не можете одредити 4-цифарску шифру према КЗБИХ-08,

• кратак опис посла (радног мјеста) те образовних/квалификацијских увјета за обављање тог посла (радног мјеста),

• контакт особу и њен телефонски број, на који се Агенција за статистику БиХ може пружити додатна појашњења, ако су потребна.

Уколико мислите, да бисмо могли е-претраживач побољшати са додатним називима послова, радних мјеста или занимања, позивамо вас, да нам ваше приједлоге за укључивање нових јединица у е-претраживач доставите на горе наведену е-пошту. При томе, наведите такође и податке у складу са горњим тачкама. Ваше приједлоге ћемо пажљиво проучити и контактирати вас у случају потребе за додатним појашњењима.

1. Како се дефинира занимање у складу са међународном дефиницијом занимања тј. у складу са КЗБИХ-08?

Занимање је статистичко-аналитичка категорија у коју се разврставају послови и радни задаци сродни по садржају и захтјевности, које је обављала, обавља или би могла обављати у правилу једна особа која посједује одговарајућа знања, способности и вјештине.

2. Који концепт занимања је био примијењиван дуго времена у нашој земљи?

Чврсто укоријењени концепт занимања у Босни и Херцеговини (и у бившој Југославији) је изједначавао занимање са стручним звањем по окончаном образовању. У том смислу је некад занимање било оно што је особа стекла школовањем, и то ју је пратило све вријеме као њена особна карактеристика. У претежно нетржишној, социјалистичкој привреди с високим степеном запослености, велики број запослених је много година, највећи дио ако не и цијели радни вијек, обављао исте послове на истом радном мјесту. Зато разликовање између стручног образовања и посла, којега неко обавља, није представљало значајан аналитички проблем. С преструктурирањем наше привреде, под утицајем тржишних законитости се бројна радна мјеста затварају, постепено се појављају нови послови, појединци су често присиљени мјењати запослење а самим тим и занимање. Из горе наведених разлога, јавља се потреба за раздвајањем двају појмова - стручних квалификација - односно у ужем смислу назива завршене школе, те занимања као врсте посла, којега обавља појединац.

3. Каква је разлика између занимања и стручног образовања?

По завршеном образовном програму одређеног степена образовања појединац добија назив - звање професионалног односно стручног образовања - а не занимања. Стручно образовање је дакле нешто друго од занимања на тржишту рада, и занимање није могуће једноставно изједначити с називима професија - звања односно стручног образовања.

4. Да ли се примјеном класификације занимања верификују стручни називи, стручна звања, академска звања, професије које проистичу са завршавањем образовних програма у нашем образовном систему?

Не. Класификација занимања се искључиво користи за разврставање послова односно занимања у скупине занимања у службеним односно административним збиркама података (евиденције, регистри, базе података), у статистичким истраживањима и у статистичким регистрима, чиме се обезбјеђују конзистентни подаци за статистичко, аналитичко и научно праћење структуре занимања активног становништва, као и потраживања за послом.

5. Да ли је потребно да у нашој земљи (при заводима за запошљавање) постоји нека врста класификације или боље речено шифарника који би се користио као класификацијски алат за евидентирање назива професија, звања, стручног образовања које се стичу у нашем образовном систему?

Да, то је императив. Он би се користио за класифицирање назива звања – професија односно стручног образовања добивених по успјешно завршеном школовању у систему јавног образовања (нпр. машински техничар, економски техничар, инжењер грађевине, дипломирани економист, бакалауреат економије, магистар машинства, доктор медицине, доктор машинства итд...).

6. Може ли класификација занимања замијенити или имати исту намјену коју би имао Шифарник професија - звања, односно стручног образовања у нашој земљи?

Не. Шифарник професија-звања односно стручног образовања се мора одржавати самостално и не може га замијенити класификација занимања, која представља као што смо горе навели класификацијски алат за разврставање у занимања конкретних послова и радних задатака које обавља, које је обављала или ће обављати одређена особа.

7. Да ли је могућа истовремена употреба и Класификације занимања и Шифарника професија - звања, односно стручног образовања при заводима за запошљавање?

Да, свакако. Класификација занимања и Шифарник професија-звања односно стручног образовања треба користити у заводима за запошљавање у евиденцији незапослених особа, у евиденцијама потреба за радницима и приправницима. Истовремена употреба и класификације занимања и шифарника професија/стручног образовања омогућавала би обухватање свих важних својстава понуде и потражње радне снаге и на тај начин учинковитије посредовање у запошљавањуКласификација занимања и Шифарник професија-звања односно стручног образовања су компатибилни класификацијски алати, који разврставају два различита својства радне снаге тј.: конкретне послове - радне задатке и одговарајуће образовање као увјет за успјешно обављање истих. Ова два својства на различите начине повезује тржиште радне снаге. Напримјер, послове и задатке занимања заступника осигурања може обављати особа са стручним образовањем економског техничара или машинског техничара, као и рецимо дипломирани инжењер агрономије или особе неког другог образовања за које послодавац оцјени да могу обављати ове послове. На другој страни послове и задатке занимања нотара - може обављати само особа са завршеним унверзитетским образовањем дипломираног правника.

8. Који су додатни разлози који захтјевају израду и примјену Шифарника професија - звања, односно стручног образовања у нашој земљи?

Промјене у образовним системима у БиХ и бројне промјене назива - звања, добијених по успјешно закљученом школовању у јавним образовним програмима, диктирају потребу за израдом Шифарника професија-звања односно стручног образовања. У оквиру бројних реформи образованог система настају нови степени образовања које прошли систем није познавао. Тако се јавља дилема како називе – звања добивене образовањем укључити у шифранике који су по структури били примјерени прошлом систему образовања. Наравно потребно је компромисно рјешење тј. у постојећи систем разврстати степене назива – звања које особе стичу у реформираном образовном систему. На примјер, Законом или Одлуком о стручним и научним називима/звањима треба прописати нова стручна и научна звања која се стичу по завршетку додипломског и постдипломског студија на високошколскм установама у БиХ Болоња), а затим евентуално дефинирати промјене у стручним и научним звањима. У складу са овим потребно је разврстати ова звања у седми и осми степен образовања.

9. Каква је разлика између дјелатности (самим тим Класификације дјелатности) коју обавља одређена правна или физичка особа и занимања (Класификације занимања)?

Разлике су очигледне. Наиме, дјелатност се одвија када се комбинирају средства (као што су капитална добра, радна снага, производне технике или полупроизводи) у сврху производње добара или услуга. Стога је дјелатност одређена импутом средстава, производним процесом и оутпутом добара и услуга. На другој страни, занимање је везано искључиво за посао, радне задатке које је обављала, обавља или би могла обављати у правилу једна особа која посједује одговарајућа знања, способности и вјештине.

10. Како је текао начин израде класификације занимања?

У току израде сва релевантна документација везана за КЗБИХ–08 је достављена на међуресорско усклађивање (Федерални завод за статистику, Републички завод за статистику РС, Министарство за цивилне послове и комуникације, Федерално министарство рада и социјалне политике, Министарство рада и борачку-инвалидске заштите РС, Федерално министарство образовања и науке, Министарство просвјете и културе РС, Агенција за рад и запошљавање БиХ, Федерални завод за запошљавање, Завод за запошљавање РС, Завода за запошљавање Брчко Дистрикта БиХ, Федерални завод за ПИО/МИО, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС, Удружење послодаваца у ФБИХ и Унија удружења послодаваца РС) и јавну расправу стручној и осталој заинтересираној јавности. У току међуресорског усклађивања и јавне расправе која је трајала два мјесеца, Агенција за статистику је узела у обзир све примједбе и мишљење о понуђеним документима и исте је уградила у коначне верзије докумената. Поред тога, путем Обавјештења (које је објављено у принтаним медијима) и најшира јавност могла судјеловати у давању примједбе и мишљење о понуђеним документима.

11. Да ли је класификације занимања усклађена са са међународним стандардима у области класификације занимања?

КЗБИХ-08 се темељи на усвојеној верзији Међународне стандардне класификације занимања 2008 (ознака: ISCO -08), која је припремљена од Административног савјета Међународне организације рада (ILO) на састанку стручњака за статистику рада. КЗБИХ-08 је при томе вишенамјенска, међународно упоредива класификација и усклађена за употребу у служби запошљавања, систему образовања, професионалној оријентацији, статистици, науци итд. Међународна упоредивост се осигурава придржавањем начела и система Међународне класификације занимања (ISCO-08).
У истој је дата обавезна препорука да “У прикупљању и статистичкој обради разврставања по занимањима, свака земља ће осигурати могућност преношења у систем ISCO-08, и тиме омогућити међународну размјену информација о занимањима.” Израдом међународно усклађене класификације занимања на предложеним начелима обезбјеђује се инструментариј помоћу којег можемо, на примјер, упоређивати плаће, професионално оспособљавање и вођење, пословне услуге, болести и смртност према поједином занимању или нивоу класификације, са земљама које своје статистичке податке исказују према нормама међународне статистике рада.

12. Који су главни циљеви и сврха израде класификације занимања у нашој земљи?

а) Израда алата којим се омогућава да праћење и исказивање података о занимању буде међународно упоредиво, тј. усклађено са ISCO-08;
б) Израда алата, који су релевантни за праћење реалне структуре занимања становништва, стања на тржишту рада, актуелног потраживања за послом и сличних појава;
ц) Увођење у примјену и постојање класификације занимања на државном нивоу, јер су до 31.12. у примјени биле ентитетске класификације занимања (које се у потпуности морају ускладити са класификацијом на државном нивоу – или користити КЗБИХ-08 и на ентитетском нивоу).

13. Наведите примјер разликовања звања – стручног образовања и занимања?

Особа која је завршила економски факултет по звању-професији тј. стручном образовању је дипломирани економиста или бакалауреат економије. Ако обавља послове директора медиске куће или новинара, занимање ове особе је директор медијске куће односно новинар. Дакле, ознака дипломирани или бакалауреат се не користи у називима занимања при разврставању у скупине занимања, јер нагласили смо да занимање није исто што и звање односно стручно образовање.

14. Како разврстати односно одредити занимање за магистре одређене струке и докторе наука у одређеној струци?

Нагласили смо да је ово класификација занимања и као таква она занимања не препознаје по звањима него по пословима, радним мјестима и радним задацима које обавља особа. Тако нпр. занимање екомиста менаџмента могу обављати особе које су по звању дипломирани економисте, бакалауреати економије, магистри економских наука, доктори економских наука (ове особе обављају значи исти посао, исто занимање - без обзира на академско звање) и сврставамо ово занимање у скупину 2631 ЕКОНОМИСТИ.

15. Која се правила и критерији примјењују при разврставању занимања?

Критерији за разврставање занимања најчешће су: врста посла, предмет рада, сложеност занимања/ниво знања; алати, машине и уређаји који се употребљавају; технолошки ниво послова; струка и други.
Израдом класификације занимања на тим начелима добија се инструментариј помоћу којег можемо, напримјер, успоређивати плаће, професионално оспособљавање и вођење, пословне услуге, болести и смртност према поједином занимању или нивоу класификације, са земљама које своје статистичке податке исказују према нормама међународне статистике рада. Због међународног карактера класификације одређена су четири широка степена сложености, односно нивоа образовања, нужна за обављање послова и задатака. Степени се стичу образовањем, али и приучавањем за посао и искуством. Сви су облици оспособљавања за посао равноправни.

16. Како се врши разврставање занимања са широком лепезом послова и радних задатака?

а) у случајевима када су послови и радни задаци повезани с раз-личитим степенима производног процеса и процеса дистрибуције робе, производња има предност над продајом (напримјер месар, који при-преми месо за продају и сам га прода, разврстава се у месаре а не у продаваче;
б) у случајевима када послови и радни задаци спадају у различита занимања, шифрирају се у занимање које се претежно обавља, тј. занимање таквих особа одредит ће се према пословима који се најчешће обављају;
ц) у случајевима обављања послова различитих нивоа захтјевности занимање се одређује на основу најзахтјевнијег посла (нпр. када неко обавља курирске послове и административно секретарске, разврстава се у занимања административно секретарских послова);
д) истраживачи се разврставају у погледу подручја специјализа-ције у главну групу занимања - 2 Стручњаци. Када истраживачи такођер и предају на образовним установама, разврставају се међу стручњаке за образовање;
е) самозапослене особе се разврставају у односу на послове које претежно обављају, а не у погледу статуса у запослењу (молер, који је са-мозапослен и поред вођења својих послова претежно обавља молерске послове, нпр. разврстава се исто као у предузећу запослени молер – у глав-ну групу занимања - 7 Занимања за неиндустријски начин рада);
ф) особе које у оружаним снагама обављају послове који се такођер обављају у цивилним занимањима не разврставају се у војна занимања (војни љекар ће бити, нпр., разврстан у главну групу занимања - 2 Стручњаци, а не у главну групу занимања - 0 Војна занимања);
г) занимања надзора и контроле се разврставају скупа с пословима оних особа које они надзиру и контролирају, ако је њихов главни задатак надзор и контрола стручности или техничког квалитета обављеног рада само прегледом посла. Ако при надзору и контроли користе механичке или хемијске поступке, разврставамо их у главну групу занимања - 3 Техничари и друга стручна занимања, ако пак планирају, организирају, надзиру и руководе радном активности скупине подређених радника, разврставају се у главну групу занимања - 1 Законодавци, високи службеници и дужносници, менаџери. Битно је, такођер, нагласити да норма ИСЦО-08 не утврђује хијерархијске односе у занимању, него даје опће упутство да се занимања особа које се појављују као шефови или нижи руководиоци одређују као и занимања оних особа које они воде у раду. Хијерархијски односи нису у КЗБиХ-08 исказани као посебна занимања, шифрират ће се као занимања особа чији рад координирају и надгледају.

Ево још неких примјера хијерархијских односа у занимању: вођа смјене, бригадир, предрадник, пословођа, замјеник, помоћник, шеф, руководилац итд. У КЗБиХ-08 се од тог правила одустало у индустрији код занимања предрадника, а у пољопривреди, шумарству, грађевинарству, рударству и трговини код занимања пословође. У индустрији радна мјеста предрадника, пословођа и слична шифрирају се као занимања предрадника. У рударству се уз занимање предрадника налазе занимања надзорника и пословођа;
• ужи профили занимања, нпр. помоћни шивач, који обављају послове, који су по захтјевности ближи главној групи 7 него главној групи 9 разврставају се у исто занимање као шивач;
• занимања приправника одређују се према пословима занимања за које се припремају;
• руководиоци се појављују као вође различитих погона, пословница, одјељења, група и слично. У односу на захтјевност и садржај послова разврставамо их у различите главне скупине занимања, већином у прву, трећу и седму.

17. Зашто записи у Шифарском попису занимања немају своје шифарско мјесто – појединачну шифру?

Записи у Шифарском попису појединачних занимања немају своје шифарско мјесто, већ су означени са шифром припадајуће четверознаменкасте јединице подручне скупине занимања. Попис занимања није саставни дио Одлуке из разлога да би се могао једноставно допуњавати новим занимањима. То такође подразумијева да се за Одлуку не припрема опис скупина занимања, јер је то описано у међународној стандардној класификацији занимања (ISCO-08). Овакво рјешење ће посебно олакшати приступ класификацији корисницима исте. Наиме, неће морати обавити велике промјене у односу на употребу садашњих класификација занимања које се користе у ентитетима, јер усклађивање и одређивање шифре занимања иде само до четвртог нивоа – нивоа јединица подручних скупина што је много једноставније.
Разврставање у више класификацијске нивое /главне скупине, подскупине, подручне скупине и јединице подручних скупина/ је много једноставније, него што је разврставање у неко конкретно занимање јер послодавци радна мјеста желе различито именовати.
На овај начин се знатно олакшава приступ за све главне кориснике ове класификације - посебно послодавце - који због широке лепезе занимања која се обављају у њиховим пословним субјектима, нису могли препознати под одређеним занимањем одређене конкретне послове и задатке из својих систематизација радних мјеста.
Осим тога, из досадашњег искуства је очигледно да је скоро немогуће тако широкој лепези сваког конкретног занимања додијелити шифру, јер сваки пословни субјект има потребу да различито дизајнира радна мјеста, неки се послови обављају на широкој основи и садрже широк избор радних задатака, што је веома тешко дефинирати једним занимањем, али је зато знатно лакше иста класифицирати у оквир скупине занимања.

18. Како ће се одржавати КЗБИХ-08 и пружати помоћ корисницима при разврставању занимања?

a) Основна помоћ корисницима при разврставању конкретних занимања у одговарајуће јединице подручне скупине занимања је документ Опис скупина занимања, који ће бити на располагању корисницима на интернет страницама статистичких институција у БиХ;
b) Након тога корисник треба обавити консултацију у вези разврставања са одговорним особама у статистичким институцијама. Одговорне особе ће помоћи корисницима у коначном разврставању одређеног занимања у више нивое класифицирања, углавном у ниво јединице подручне скупине занимања (4 знаменке) која представља најнижи ниво класифицирања.
c) На овај начин би се база занимања континуирано ажурирала са новим занимањима и иста би била стално на располагању корисницима на интернет страницама статистичких институција у БиХ.
d) Ентитетски заводи за статистику требају урадити Конвертор занимања којим ће прешифрирати постојећу структуру занимања и сама занимања која се користила у ентитетима у нову верзију КЗБИХ-08. Ово је потребно из разлога, да се разврставање послова односно занимања у скупине занимања у службеним односно административним збиркама података и статистичким истраживањима (евиденцијама, регистрима, базама података) усклади са новом верзијом класификације.

19. Да ли постоји електронски приступ бази података за све кориснике класификацијe занимања на интернет страници Агенције за статистику?

Да. Агенција за статистику је на својој интернет страници припремила е-претраживач класификације занимања у циљу једноставнијег приступа класификацији занимања од стране корисника.

20. Како ће корисници (пословни субјекти) класификације у М-обрасце, који се достављају у ПИО/МИО и Завод здравственог осигурања уписивати (тј. приликом пријаве/одјаве запосленика) назив и шифру занимања?

Назив занимања уписују на исти начин као до сада – али умјесто досадашње шифре тог занимања уписују нову четвероцифарску шифру скупине занимања у коју се разврстава поједино занимање. Обзиром да у постојећим М-обрасцима постоји шест кућица (поља) за упис шифре, може се једноставно уписати у прве четири кућице нова шифра занимања и у задње двије кућице уписати двије нуле.
Примјер: Ако пословни субјект у М-обрасцу пријављује новоупосленика који је по занимању самостални рачуновођа – уписује у рубрику „назив занимања“ - самостални рачуновођа – а у кућице предвиђене за шифру уписује шифру 2411 (што је скупина под називом РАЧУНОВОЂЕ којој наравно припада и поменуто занимање) у прве четири кућице и затим пету и шесту кућицу упише двије нуле.