Bos Hrv Срп Eng   
KLASIFIKACIJA ZANIMANJA KZBIH-08
 ŠifraOpis
0VOJNA ZANIMANJA
1RUKOVODIOCI/MENADŽERI/
2STRUČNJACI
3TEHNIČARI I STRUČNI SARADNICI
4UREDSKI SLUŽBENICI I SRODNA ZANIMANJA
5USLUŽNA ZANIMANJA I PRODAVAČI
6POLJOPRIVREDNICI, ŠUMARI, RIBARI
7ZANIMANJA ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN RADA
8RUKOVAOCI I MONTAŽERI MAŠINA I POSTROJENJIMA
9JEDNOSTAVNA ZANIMANJA

 
Uputstvo za primjenu e-pretraživača

Namjena
E-pretraživač KZBIH-08 je pomoć za lakše i jednostavnije korištenje Klasifikacije zanimanja (KZBIH-08), utvrđene Odlukom o uvođenju i primjeni klasifikacije zanimanja (Sl.glasnik BiH, br. 100/10). KZBIH-08 se koristi za razvrstavanje poslova odnosno zanimanja u skupine zanimanja prema KZBIH-08 u službenim odnosno administrativnim zbirkama podataka, u statističkim istraživanjima i statističkim registrima, čime se obezbjeđuju konzistentni podaci za statističko, analitičko i naučno praćenje strukture zanimanja aktivnog stanovništva, kao i potraživanja za poslom.

Funkcioniranje
Korištenjem e-pretraživača KZBIH-08 možete (konkretnom poslu, radnom mjestu ili zanimanju, kojeg želite šifrirati po KZBIH-08), odrediti šifru i zanimanje pretražiti na dva načina:

• pretraživanjem prema ključnim riječima,
• pretraživanjem prema strukturi KZBIH-08.

1. U okvir e-pretraživača upišete zahtjevane podatke (pretraga prema ključnim riječima) ili iste izaberete iz ponuđenog seta (pretraga po strukturi). Za prikaz rezultata kliknete na gumb »traži«.

2. E-pretraživač KZBIH-08 će pod uvjetima pretraživanja prikazati odgovarajuće jedinice iz Šifarskog popisa KZBIH-08 sa pripadajućom 4-cifarskom šifrom po KZBIH-08.

3. Od svih ponuđenih rezultata (naziv jedinice sa šifrom), odlučite se za onu, koja se najbolje podudara s konkretnim poslom, radnim mjestom ili zanimanjem, kojeg šifrirate. Rezultate možete razvrstati po abecedi odnosno po padajućem/rastućem nizu jednostavnim klikom na polje “Naziv posla, radnog mjesta, zanimanja“ ili po šiframa klikom na „KZBIH-08“.

4. Pri konačnoj ocjeni o relevantnosti 4-cifarske šifre KZBIH-08 pomoć će vam pružiti i opis skupina zanimanja, koji sadrži kratak opis tipičnih poslova i zadataka, karakterističnih za pojedinu skupinu zanimanja. Do opisa skupina zanimanja pristupate jednostavnim klikom na pojedinu šifru KZBIH-08.

Za ispis svih jedinica u Šifarskom popisu zanimanja sa pripadajućim KZBIH-08 šiframa, kliknete samo na gumb „traži“ i to bez prethodnog unošenja ili biranja bilo kakvog podatka (riječi).

Sa klikom na »Izvoz« možete rezultate pretrage (nazive jedinica i pripadajuće šifre) takođe prenijeti na svoj računar u .csv formatu.

Sadržaj i karakteristike
E-pretraživač prikazuje jedinice iz Šifarskog popisa KZBIH-08 - to su nazivi odnosno nazivi poslova, radnih mjesta, zanimanja, sinonimi te nazivi iz stranih jezika, ako se isto koristi u radnom okruženju. Svaka jedinica je u popisu razvrstana u odgovarajuću skupinu zanimanja prema KZBIH-08 odnosno ima određenu 4-cifarsku šifru prema KZBIH-08.

Ograničenja
E-pretraživač KZBIH-08 prikazuje trenutni broj naziva poslova, radnih mjesta ili zanimanja, koja će se postepeno dopunjavati i ažurirati, čime će se povećati mogućnost, da se neposredno sa pretragom prema ključnim riječima odredi KZBIH-08 šifra konkretnom pojedinom poslu, radnom mjestu ili zanimanju. Potrebno je naglasiti, da namjena e-pretraživača nije, da postane sveobuhvatan popis radnih mjesta, poslova odnosno zanimanja, nego samo, da što učinkovitije pripomogne lakšoj i jednostavnijoj upotrebi KZBIH-08. 

Pomoć
Ako korištenjem e-pretraživača KZBIH-08 niste mogli odrediti skupine zanimanja prema KZBIH-08 odnosno ako trebate dodatnu pomoć, pitanja sa kratkim opisom problema naslovite na e-naslov Agencije za statistiku BiH: kzbih@bhas.ba

U pitanju odnosno u kratkom opisu problema navedite:

• naziv odnosno ime posla, radnog mjesta ili zanimanja, kojem ne možete odrediti 4-cifarsku šifru prema KZBIH-08,

• kratak opis posla (radnog mjesta) te obrazovnih/kvalifikacijskih uvjeta za obavljanje tog posla (radnog mjesta),

• kontakt osobu i njen telefonski broj, na koji se Agencija za statistiku BiH može pružiti dodatna pojašnjenja, ako su potrebna.

Ukoliko mislite, da bismo mogli e-pretraživač poboljšati sa dodatnim nazivima poslova, radnih mjesta ili zanimanja, pozivamo vas, da nam vaše prijedloge za uključivanje novih jedinica u e-pretraživač dostavite na gore navedenu e-poštu. Pri tome, navedite takođe i podatke u skladu sa gornjim tačkama. Vaše prijedloge ćemo pažljivo proučiti i kontaktirati vas u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima.

1. Kako se definira zanimanje u skladu sa međunarodnom definicijom zanimanja tj. u skladu sa KZBIH-08?

Zanimanje je statističko-analitička kategorija u koju se razvrstavaju poslovi i radni zadaci srodni po sadržaju i zahtjevnosti, koje je obavljala, obavlja ili bi mogla obavljati u pravilu jedna osoba koja posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine.

2. Koji koncept zanimanja je bio primijenjivan dugo vremena u našoj zemlji?

Čvrsto ukorijenjeni koncept zanimanja u Bosni i Hercegovini (i u bivšoj Jugoslaviji) je izjednačavao zanimanje sa stručnim zvanjem po okončanom obrazovanju. U tom smislu je nekad zanimanje bilo ono što je osoba stekla školovanjem, i to ju je pratilo sve vrijeme kao njena osobna karakteristika. U pretežno netržišnoj, socijalističkoj privredi s visokim stepenom zaposlenosti, veliki broj zaposlenih je mnogo godina, najveći dio ako ne i cijeli radni vijek, obavljao iste poslove na istom radnom mjestu. Zato razlikovanje između stručnog obrazovanja i posla, kojega neko obavlja, nije predstavljalo značajan analitički problem. S prestrukturiranjem naše privrede, pod uticajem tržišnih zakonitosti se brojna radna mjesta zatvaraju, postepeno se pojavljaju novi poslovi, pojedinci su često prisiljeni mjenjati zaposlenje a samim tim i zanimanje. Iz gore navedenih razloga, javlja se potreba za razdvajanjem dvaju pojmova - stručnih kvalifikacija - odnosno u užem smislu naziva završene škole, te zanimanja kao vrste posla, kojega obavlja pojedinac.

3. Kakva je razlika između zanimanja i stručnog obrazovanja?

Po završenom obrazovnom programu određenog stepena obrazovanja pojedinac dobija naziv - zvanje profesionalnog odnosno stručnog obrazovanja - a ne zanimanja. Stručno obrazovanje je dakle nešto drugo od zanimanja na tržištu rada, i zanimanje nije moguće jednostavno izjednačiti s nazivima profesija - zvanja odnosno stručnog obrazovanja.

4. Da li se primjenom klasifikacije zanimanja verifikuju stručni nazivi, stručna zvanja, akademska zvanja, profesije koje proističu sa završavanjem obrazovnih programa u našem obrazovnom sistemu?

Ne. Klasifikacija zanimanja se isključivo koristi za razvrstavanje poslova odnosno zanimanja u skupine zanimanja u službenim odnosno administrativnim zbirkama podataka (evidencije, registri, baze podataka), u statističkim istraživanjima i u statističkim registrima, čime se obezbjeđuju konzistentni podaci za statističko, analitičko i naučno praćenje strukture zanimanja aktivnog stanovništva, kao i potraživanja za poslom.

5. Da li je potrebno da u našoj zemlji (pri zavodima za zapošljavanje) postoji neka vrsta klasifikacije ili bolje rečeno šifarnika koji bi se koristio kao klasifikacijski alat za evidentiranje naziva profesija, zvanja, stručnog obrazovanja koje se stiču u našem obrazovnom sistemu?

Da, to je imperativ. On bi se koristio za klasificiranje naziva zvanja – profesija odnosno stručnog obrazovanja dobivenih po uspješno završenom školovanju u sistemu javnog obrazovanja (npr. mašinski tehničar, ekonomski tehničar, inženjer građevine, diplomirani ekonomist, bakalaureat ekonomije, magistar mašinstva, doktor medicine, doktor mašinstva itd...).

6. Može li klasifikacija zanimanja zamijeniti ili imati istu namjenu koju bi imao Šifarnik profesija - zvanja, odnosno stručnog obrazovanja u našoj zemlji?

Ne. Šifarnik profesija-zvanja odnosno stručnog obrazovanja se mora održavati samostalno i ne može ga zamijeniti klasifikacija zanimanja, koja predstavlja kao što smo gore naveli klasifikacijski alat za razvrstavanje u zanimanja konkretnih poslova i radnih zadataka koje obavlja, koje je obavljala ili će obavljati određena osoba.

7. Da li je moguća istovremena upotreba i Klasifikacije zanimanja i Šifarnika profesija - zvanja, odnosno stručnog obrazovanja pri zavodima za zapošljavanje?

Da, svakako. Klasifikacija zanimanja i Šifarnik profesija-zvanja odnosno stručnog obrazovanja treba koristiti u zavodima za zapošljavanje u evidenciji nezaposlenih osoba, u evidencijama potreba za radnicima i pripravnicima. Istovremena upotreba i klasifikacije zanimanja i šifarnika profesija/stručnog obrazovanja omogućavala bi obuhvatanje svih važnih svojstava ponude i potražnje radne snage i na taj način učinkovitije posredovanje u zapošljavanjuKlasifikacija zanimanja i Šifarnik profesija-zvanja odnosno stručnog obrazovanja su kompatibilni klasifikacijski alati, koji razvrstavaju dva različita svojstva radne snage tj.: konkretne poslove - radne zadatke i odgovarajuće obrazovanje kao uvjet za uspješno obavljanje istih. Ova dva svojstva na različite načine povezuje tržište radne snage. Naprimjer, poslove i zadatke zanimanja zastupnika osiguranja može obavljati osoba sa stručnim obrazovanjem ekonomskog tehničara ili mašinskog tehničara, kao i recimo diplomirani inženjer agronomije ili osobe nekog drugog obrazovanja za koje poslodavac ocjeni da mogu obavljati ove poslove. Na drugoj strani poslove i zadatke zanimanja notara - može obavljati samo osoba sa završenim unverzitetskim obrazovanjem diplomiranog pravnika.

8. Koji su dodatni razlozi koji zahtjevaju izradu i primjenu Šifarnika profesija - zvanja, odnosno stručnog obrazovanja u našoj zemlji?

Promjene u obrazovnim sistemima u BiH i brojne promjene naziva - zvanja, dobijenih po uspješno zaključenom školovanju u javnim obrazovnim programima, diktiraju potrebu za izradom Šifarnika profesija-zvanja odnosno stručnog obrazovanja. U okviru brojnih reformi obrazovanog sistema nastaju novi stepeni obrazovanja koje prošli sistem nije poznavao.
Tako se javlja dilema kako nazive – zvanja dobivene obrazovanjem uključiti u šifranike koji su po strukturi bili primjereni prošlom sistemu obrazovanja. Naravno potrebno je kompromisno rješenje tj. u postojeći sistem razvrstati stepene naziva – zvanja koje osobe stiču u reformiranom obrazovnom sistemu. Na primjer, Zakonom ili Odlukom o stručnim i naučnim nazivima/zvanjima treba propisati nova stručna i naučna zvanja koja se stiču po završetku dodiplomskog i postdiplomskog studija na visokoškolskm ustanovama u BiH Bolonja), a zatim eventualno definirati promjene u stručnim i naučnim zvanjima. U skladu sa ovim potrebno je razvrstati ova zvanja u sedmi i osmi stepen obrazovanja.

9. Kakva je razlika između djelatnosti (samim tim Klasifikacije djelatnosti) koju obavlja određena pravna ili fizička osoba i zanimanja (Klasifikacije zanimanja)?

Razlike su očigledne. Naime, djelatnost se odvija kada se kombiniraju sredstva (kao što su kapitalna dobra, radna snaga, proizvodne tehnike ili poluproizvodi) u svrhu proizvodnje dobara ili usluga. Stoga je djelatnost određena imputom sredstava, proizvodnim procesom i outputom dobara i usluga. Na drugoj strani, zanimanje je vezano isključivo za posao, radne zadatke koje je obavljala, obavlja ili bi mogla obavljati u pravilu jedna osoba koja posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine.

10. Kako je tekao način izrade klasifikacije zanimanja?

U toku izrade sva relevantna dokumentacija vezana za KZBIH–08 je dostavljena na međuresorsko usklađivanje (Federalni zavod za statistiku, Republički zavod za statistiku RS, Ministarstvo za civilne poslove i komunikacije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo rada i boračku-invalidske zaštite RS, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje RS, Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, Federalni zavod za PIO/MIO, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS, Udruženje poslodavaca u FBIH i Unija udruženja poslodavaca RS) i javnu raspravu stručnoj i ostaloj zainteresiranoj javnosti. U toku međuresorskog usklađivanja i javne rasprave koja je trajala dva mjeseca, Agencija za statistiku je uzela u obzir sve primjedbe i mišljenje o ponuđenim dokumentima i iste je ugradila u konačne verzije dokumenata. Pored toga, putem Obavještenja (koje je objavljeno u printanim medijima) i najšira javnost mogla sudjelovati u davanju primjedbe i mišljenje o ponuđenim dokumentima.

11. Da li je klasifikacije zanimanja usklađena sa sa međunarodnim standardima u oblasti klasifikacije zanimanja?

KZBIH-08 se temelji na usvojenoj verziji Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja 2008 (oznaka: ISCO-08), koja je pripremljena od Administrativnog savjeta Međunarodne organizacije rada (ILO) na sastanku stručnjaka za statistiku rada. KZBIH-08 je pri tome višenamjenska, međunarodno uporediva klasifikacija i usklađena za upotrebu u službi zapošljavanja, sistemu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji, statistici, nauci itd. Međunarodna uporedivost se osigurava pridržavanjem načela i sistema Međunarodne klasifikacije zanimanja (ISCO-08).
U istoj je data obavezna preporuka da “U prikupljanju i statističkoj obradi razvrstavanja po zanimanjima, svaka zemlja će osigurati mogućnost prenošenja u sistem ISCO-08, i time omogućiti međunarodnu razmjenu informacija o zanimanjima.” Izradom međunarodno usklađene klasifikacije zanimanja na predloženim načelima obezbjeđuje se instrumentarij pomoću kojeg možemo, na primjer, upoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili nivou klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada.

12. Koji su glavni ciljevi i svrha izrade klasifikacije zanimanja u našoj zemlji?


a) Izrada alata kojim se omogućava da praćenje i iskazivanje podataka o zanimanju bude međunarodno uporedivo, tj. usklađeno sa ISCO-08;
b) Izrada alata, koji su relevantni za praćenje realne strukture zanimanja stanovništva, stanja na tržištu rada, aktuelnog potraživanja za poslom i sličnih pojava;
c) Uvođenje u primjenu i postojanje klasifikacije zanimanja na državnom nivou, jer su do 31.12. u primjeni bile entitetske klasifikacije zanimanja (koje se u potpunosti moraju uskladiti sa klasifikacijom na državnom nivou – ili koristiti KZBIH-08 i na entitetskom nivou).

13. Navedite primjer razlikovanja zvanja – stručnog obrazovanja i zanimanja?

Osoba koja je završila ekonomski fakultet po zvanju-profesiji tj. stručnom obrazovanju je diplomirani ekonomista ili bakalaureat ekonomije. Ako obavlja poslove direktora mediske kuće ili novinara, zanimanje ove osobe je direktor medijske kuće odnosno novinar. Dakle, oznaka diplomirani ili bakalaureat se ne koristi u nazivima zanimanja pri razvrstavanju u skupine zanimanja, jer naglasili smo da zanimanje nije isto što i zvanje odnosno stručno obrazovanje.

14. Kako razvrstati odnosno odrediti zanimanje za magistre određene struke i doktore nauka u određenoj struci?

Naglasili smo da je ovo klasifikacija zanimanja i kao takva ona zanimanja ne prepoznaje po zvanjima nego po poslovima, radnim mjestima i radnim zadacima koje obavlja osoba. Tako npr. zanimanje ekomista menadžmenta mogu obavljati osobe koje su po zvanju diplomirani ekonomiste, bakalaureati ekonomije, magistri ekonomskih nauka, doktori ekonomskih nauka (ove osobe obavljaju znači isti posao, isto zanimanje - bez obzira na akademsko zvanje) i svrstavamo ovo zanimanje u skupinu 2631 EKONOMISTI.

15. Koja se pravila i kriteriji primjenjuju pri razvrstavanju zanimanja?

Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su: vrsta posla, predmet rada, složenost zanimanja/nivo znanja; alati, mašine i uređaji koji se upotrebljavaju; tehnološki nivo poslova; struka i drugi.
Izradom klasifikacije zanimanja na tim načelima dobija se instrumentarij pomoću kojeg možemo, naprimjer, uspoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili nivou klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada. Zbog međunarodnog karaktera klasifikacije određena su četiri široka stepena složenosti, odnosno nivoa obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadataka. Stepeni se stiču obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni.

16. Kako se vrši razvrstavanje zanimanja sa širokom lepezom poslova i radnih zadataka?

a) u slučajevima kada su poslovi i radni zadaci povezani s različitim stepenima proizvodnog procesa i procesa distribucije robe, proizvodnja ima prednost nad prodajom (naprimjer mesar, koji pripremi meso za prodaju i sam ga proda, razvrstava se u mesare a ne u prodavače;
b) u slučajevima kada poslovi i radni zadaci spadaju u različita zanimanja, šifriraju se u zanimanje koje se pretežno obavlja, tj. zanimanje takvih osoba odredit će se prema poslovima koji se najčešće obavljaju;
c) u slučajevima obavljanja poslova različitih nivoa zahtjevnosti zanimanje se određuje na osnovu najzahtjevnijeg posla (npr. kada neko obavlja kurirske poslove i administrativno sekretarske, razvrstava se u zanimanja administrativno sekretarskih poslova);
d) istraživači se razvrstavaju u pogledu područja specijalizacije u glavnu grupu zanimanja - 2 Stručnjaci. Kada istraživači također i predaju na obrazovnim ustanovama, razvrstavaju se među stručnjake za obrazovanje;
e) samozaposlene osobe se razvrstavaju u odnosu na poslove koje pretežno obavljaju, a ne u pogledu statusa u zaposlenju (moler, koji je samoza-poslen i pored vođenja svojih poslova pretežno obavlja molerske poslove, npr. razvrstava se isto kao u preduzeću zaposleni moler – u glavnu grupu zanimanja - 7 Zanimanja za neindustrijski način rada);
f) osobe koje u oružanim snagama obavljaju poslove koji se također obavljaju u civilnim zanimanjima ne razvrstavaju se u vojna zanimanja (vojni ljekar će biti, npr., razvrstan u glavnu grupu zanimanja - 2 Stručnjaci, a ne u glavnu grupu zanimanja - 0 Vojna zanimanja);
g) zanimanja nadzora i kontrole se razvrstavaju skupa s poslovima onih osoba koje oni nadziru i kontroliraju, ako je njihov glavni zadatak nadzor i kontrola stručnosti ili tehničkog kvaliteta obavljenog rada samo pregledom posla. Ako pri nadzoru i kontroli koriste mehaničke ili hemijske postupke, razvr-stavamo ih u glavnu grupu zanimanja - 3 Tehničari i druga stručna zanimanja, ako pak planiraju, organiziraju, nadziru i rukovode radnom aktivnosti skupine podređenih radnika, razvrstavaju se u glavnu grupu zanimanja - 1 Zakonoda-vci, visoki službenici i dužnosnici, menadžeri. Bitno je, također, naglasiti da norma ISCO-08 ne utvrđuje hijerarhijske odnose u zanimanju, nego daje opće uputstvo da se zanimanja osoba koje se pojavljuju kao šefovi ili niži rukovodioci određuju kao i zanimanja onih osoba koje oni vode u radu. Hijerarhijski odnosi nisu u KZBiH-08 iskazani kao posebna zanimanja, šifrirat će se kao zanimanja osoba čiji rad koordiniraju i nadgledaju.

Evo još nekih primjera hijerarhijskih odnosa u zanimanju: vođa smjene, brigadir, predradnik, poslovođa, zamjenik, pomoćnik, šef, rukovodilac itd. U KZBiH-08 se od tog pravila odustalo u industriji kod zanimanja predradnika, a u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu i trgovini kod zanimanja poslovođe. U industriji radna mjesta predradnika, poslovođa i slična šifriraju se kao zanimanja predradnika. U rudarstvu se uz zanimanje predradnika nalaze zanimanja nadzornika i poslovođa;
• uži profili zanimanja, npr. pomoćni šivač, koji obavljaju poslove, koji su po zahtjevnosti bliži glavnoj grupi 7 nego glavnoj grupi 9 razvrstavaju se u isto zanimanje kao šivač;
• zanimanja pripravnika određuju se prema poslovima zanimanja za koje se pripremaju;
• rukovodioci se pojavljuju kao vođe različitih pogona, poslovnica, odjeljenja, grupa i slično. U odnosu na zahtjevnost i sadržaj poslova razvrstavamo ih u različite glavne skupine zanimanja, većinom u prvu, treću i sedmu.

17. Zašto zapisi u Šifarskom popisu zanimanja nemaju svoje šifarsko mjesto – pojedinačnu šifru?

Zapisi u Šifarskom popisu pojedinačnih zanimanja nemaju svoje šifarsko mjesto, već su označeni sa šifrom pripadajuće četveroznamenkaste jedinice područne skupine zanimanja. Popis zanimanja nije sastavni dio Odluke iz razloga da bi se mogao jednostavno dopunjavati novim zanimanjima. To takođe podrazumijeva da se za Odluku ne priprema opis skupina zanimanja, jer je to opisano u međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja (ISCO-08). Ovakvo rješenje će posebno olakšati pristup klasifikaciji korisnicima iste. Naime, neće morati obaviti velike promjene u odnosu na upotrebu sadašnjih klasifikacija zanimanja koje se koriste u entitetima, jer usklađivanje i određivanje šifre zanimanja ide samo do četvrtog nivoa – nivoa jedinica područnih skupina što je mnogo jednostavnije.
Razvrstavanje u više klasifikacijske nivoe /glavne skupine, podskupine, područne skupine i jedinice područnih skupina/ je mnogo jednostavnije, nego što je razvrstavanje u neko konkretno zanimanje jer poslodavci radna mjesta žele različito imenovati.
Na ovaj način se znatno olakšava pristup za sve glavne korisnike ove klasifikacije - posebno poslodavce - koji zbog široke lepeze zanimanja koja se obavljaju u njihovim poslovnim subjektima, nisu mogli prepoznati pod određenim zanimanjem određene konkretne poslove i zadatke iz svojih sistematizacija radnih mjesta.
Osim toga, iz dosadašnjeg iskustva je očigledno da je skoro nemoguće tako širokoj lepezi svakog konkretnog zanimanja dodijeliti šifru, jer svaki poslovni subjekt ima potrebu da različito dizajnira radna mjesta, neki se poslovi obavljaju na širokoj osnovi i sadrže širok izbor radnih zadataka, što je veoma teško definirati jednim zanimanjem, ali je zato znatno lakše ista klasificirati u okvir skupine zanimanja.

18. Kako će se održavati KZBIH-08 i pružati pomoć korisnicima pri razvrstavanju zanimanja?

a) Osnovna pomoć korisnicima pri razvrstavanju konkretnih zanimanja u odgovarajuće jedinice područne skupine zanimanja je dokument Opis skupina zanimanja, koji će biti na raspolaganju korisnicima na internet stranicama statističkih institucija u BiH;
b) Nakon toga korisnik treba obaviti konsultaciju u vezi razvrstavanja sa odgovornim osobama u statističkim institucijama. Odgovorne osobe će pomoći korisnicima u konačnom razvrstavanju određenog zanimanja u više nivoe klasificiranja, uglavnom u nivo jedinice područne skupine zanimanja (4 znamenke) koja predstavlja najniži nivo klasificiranja.
c) Na ovaj način bi se baza zanimanja kontinuirano ažurirala sa novim zanimanjima i ista bi bila stalno na raspolaganju korisnicima na internet stranicama statističkih institucija u BiH.
d) Entitetski zavodi za statistiku trebaju uraditi Konvertor zanimanja kojim će prešifrirati postojeću strukturu zanimanja i sama zanimanja koja se koristila u entitetima u novu verziju KZBIH-08. Ovo je potrebno iz razloga, da se razvrstavanje poslova odnosno zanimanja u skupine zanimanja u službenim odnosno administrativnim zbirkama podataka i statističkim istraživanjima (evidencijama, registrima, bazama podataka) uskladi sa novom verzijom klasifikacije.

19. Da li postoji elektronski pristup bazi podataka za sve korisnike klasifikaciji zanimanja na internet stranici Agencije za statistiku?

Da. Agencija za statistiku je na svojoj internet stranici pripremila e-pretraživač klasifikacije zanimanja u cilju jednostavnijeg pristupa klasifikaciji zanimanja od strane korisnika.

20. Kako će korisnici (poslovni subjekti) klasifikacije u M-obrasce, koji se dostavljaju u PIO/MIO i Zavod zdravstvenog osiguranja upisivati (tj. prilikom prijave/odjave zaposlenika) naziv i šifru zanimanja?

Naziv zanimanja upisuju na isti način kao do sada – ali umjesto dosadašnje šifre tog zanimanja upisuju novu četverocifarsku šifru skupine zanimanja u koju se razvrstava pojedino zanimanje. Obzirom da u postojećim M-obrascima postoji šest kućica (polja) za upis šifre, može se jednostavno upisati u prve četiri kućice nova šifra zanimanja i u zadnje dvije kućice upisati dvije nule.
Primjer: Ako poslovni subjekt u M-obrascu prijavljuje novouposlenika koji je po zanimanju samostalni računovođa – upisuje u rubriku „naziv zanimanja“ - samostalni računovođa – a u kućice predviđene za šifru upisuje šifru 2411 (što je skupina pod nazivom RAČUNOVOĐE kojoj naravno pripada i pomenuto zanimanje) u prve četiri kućice i zatim petu i šestu kućicu upiše dvije nule.